Tytuł: Uchwała nr 209/1031/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej Nr 2 i Technikum Uzupełniającego Nr 1 w Tarnowskich Górach z Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Karola Miarki 17.
Symbol: 209/1031/2009

Uchwała nr 209/1031/2009

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 15 czerwca 2009 roku

 

w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej Nr 2 i Technikum Uzupełniającego Nr 1 w Tarnowskich Górach z Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Karola Miarki 17.

 

 

Na podstawie art. 32, ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.).

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

 

§ 1

 

 

Przekazać pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projekt uchwały w sprawie wyłączenia  Szkoły Policealnej Nr 2 i Technikum Uzupełniającego Nr 1 w Tarnowskich Górach z Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Karola Miarki 17.

 

 

§ 2

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

 

§ 3

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr 209/1031/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 czerwca 2009roku

 

 

Uchwała nr  ..................

Rady Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia  ...........................

 

 

w sprawie: wyłączenia Szkoły Policealnej Nr 2 i Technikum Uzupełniającego Nr 1 w Tarnowskich Górach z Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Karola Miarki 17.

 

 

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zmian.) oraz art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami)

 

 

Rada Powiatu

 

uchwala:

 

§ 1

 

Z dniem 31 sierpnia 2009 roku wyłączyć Szkołę Policealną nr 2 w Tarnowskich Górach z Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Karola Miarki 17.

 

§ 2

 

Z dniem 31 sierpnia 2010 roku wyłączyć Technikum Uzupełniające nr 1 w Tarnowskich Górach 
z Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Karola Miarki 17.

 

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 5

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

UZASADNIENIE

 

 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej nr 2 oraz Technikum Uzupełniającego nr 1 w Tarnowskich Górach z Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Karola Miarki 17 jest zgodne z art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Organ prowadzący zespół szkół posiada kompetencje do wyłączenia z zespołu niektórych szkół. Wyłączenie szkoły z zespołu następuje w związku z zamiarem jej likwidacji i przed dokonaniem likwidacji szkoły wchodzącej w skład zespołu.

 

                                                                                                         

 


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska
Data wprowadzenia: 2009-06-24
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2009-06-24