Tytuł: Uchwała nr 209/1042/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały dotyczącej wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w przedmiocie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2.
Symbol: 209/1042/2009

 Uchwała nr 209/1042/2009

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 16 czerwca 2009 roku

 

w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały dotyczącej wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w przedmiocie likwidacji  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2.

 

 

            Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym   (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.).

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§ 1

 

Przekazać Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w przedmiocie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2.

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik do uchwały nr 209/1042/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 czerwca 2009 roku.

 

Uchwała Nr….. /....../2009

Rady Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia ..................... 2009 roku

 

w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w przedmiocie likwidacji  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej                z siedzibą przy ul. Lipa 2.

 

 

            Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.).

 

Rada Powiatu

uchwala:

 

§ 1

 

Pozytywnie zaopiniować przedstawiony przez Radę Miasta Ruda Śląska projekt uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 4

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

.

Uzasadnienie

 

            Zastępca Prezydenta Miasta  Ruda Śląska zgodnie z art. 43 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) zwrócił się z prośbą  o zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2.

W uzasadnieniu przesłanego projektu uchwały wyjaśniono, iż konieczność podjęcia uchwały o likwidacji SP ZOZ Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej i utworzenia przez powołaną spółkę  ze 100% udziałem Miasta Ruda Śląska niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej, związana jest z przyjęciem przez Radę Miasta Ruda Śląska Uchwałą Nr 798/XLII/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. "Programu reorganizacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej  z siedzibą przy ul. W. Lipa 2", w związku możliwością przystąpienia do programu Ministra Zdrowia  pod nazwą "Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia" dającego prawo wystąpienia o zwrot środków finansowych.

Jednocześnie zapewniono dalsze nieprzerwane udzielanie świadczeń zdrowotnych przez wskazaną w projekcie uchwały Rady Miasta Ruda Śląska spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji ze 100% udziałem Miasta Ruda Śląska pod nazwą: "Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej".

Przedstawiony do zaopiniowania projekt uchwały zawiera podstawowe przesłanki określone  w art. 43 ust. 1 ustawy, a mianowicie:

- określa sposób i formę zapewnienia osobom korzystającym z oznaczonych rodzajowo świadczeń zdrowotnych likwidowanego zakładu dalsze nieprzerwane udzielanie takich świadczeń,

- zachowuje obligatoryjny termin zakończenia działalności - nie wcześniej niż 3 miesiące od daty podjęcia uchwały o likwidacji.

            Mając powyższe na uwadze Powiat Tarnogórski nie wnosi zastrzeżeń do przesłanego projektu uchwały.

 


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska
Data wprowadzenia: 2009-06-24
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2009-06-24