Tytuł: Uchwała nr 233/1173/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 września 2009 roku w sprawie przyjęcia autopoprawki do złożonego projektu uchwały w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach uchwały w sprawie udzielenia przez Powiat Tarnogórski w 2010 roku pomocy finansowej Miastu Miasteczko Śląskie na realizację zadania pn. "Przebudowa ulicy Sportowej w Miasteczku Śląskim"
Symbol: 233/1173/2009

Uchwała nr 233/1173/2009

                           Zarządu Powiatu                               

w Tarnowskich Górach

z dnia 28 września  2009 roku

 

w sprawie przyjęcia autopoprawki do złożonego projektu uchwały w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach uchwały w sprawie udzielenia przez Powiat Tarnogórski w 2010 roku pomocy finansowej Miastu Miasteczko Śląskie na realizację zadania pn. "Przebudowa ulicy Sportowej w Miasteczku Śląskim"

 

Na podstawie  art.  32,  ust.  2,  pkt  1    ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.)  

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

 

§ 1

 

Wprowadza się następującą autopoprawkę do złożonego projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia przez Powiat Tarnogórski w 2010 roku pomocy finansowej Miastu Miasteczko Śląskie na realizację zadania pn. "Przebudowa ulicy Sportowej w Miasteczku Śląskim" przyjętej uchwałą Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach nr 231/1168/2009 z dnia 21 września  2009 roku:

 

1.   Tytuł projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

 

"w sprawie udzielenia przez Powiat Tarnogórski w 2010 roku pomocy finansowej Miastu Miasteczko Śląskie na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 657038S, ulicy Sportowej w Miasteczku Śląskim"

 

2.   w § 1 w pkt. 1 na końcu zdania dodaje się słowa:

"w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych."

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura
Data wprowadzenia: 2009-10-02
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2009-10-02