Tytuł: Uchwała nr 233/1176/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 września 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr 217/1105/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 lipca 2009 roku w sprawie negatywnego zaopiniowania projektu zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świerklaniec"
Symbol: 233/1176/2009

Uchwała nr 233/1176/2009

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 28 września 2009 roku

 

w sprawie zmiany uchwały nr 217/1105/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 lipca 2009 roku w sprawie negatywnego zaopiniowania projektu zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świerklaniec"

 

Na postawie art. 32, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 11, pkt. 8 lit. a) ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. nr  80 poz. 717 z późn. zm.), a także § 59, ust. 1 i 2 załącznika do uchwały nr V/68/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach  z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Tarnogórskiego

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

 § 1

 

  1. Dokonać zmiany w załączniku nr 1 do uchwały nr 217/1105/2009 Zarządu Powiatu  w Tarnowskich Górach z dnia 30 lipca 2009 roku w sprawie negatywnego zaopiniowania projektu zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świerklaniec" odnoszącej się do działki nr 609/10 w następującym brzmieniu:

 

Numer działki

Powierzchnia całkowita                     w ha

Użytek

Zaproponowana zmiana

przez Wydział Gospodarki Mieniem przy przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium

Zapis w projekcie STUDIUM

Opinia

609/10

12,1525

dr

Tereny mieszkaniowo - usługowe

 wraz z infrastrukturą towarzyszącą

MN - tereny zabudowy mieszkaniowej z przewagą terenów zainwestowanych; częściowo TO -  tereny otwarte wolne od zabudowy; korytarz ekologiczny

W granicach działki oznaczonej na mapie symbolem ZC wprowadzić zmianę - cmentarze.

W granicach działki oznaczonej na mapie symbolem  MN wprowadzić zmianę - tereny mieszkaniowo-usługowe wraz                 z infrastrukturą.

Dokonać zmiany lokalizacji korytarza ekologicznego.

 

RIVa

RIVb

RV

RVI

W

 

  1. Mapa z zaznaczonymi granicami działki stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

        § 2

 

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

 

 § 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

 § 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura
Data wprowadzenia: 2009-10-02
Załączniki:
1) Załącznik nr 1Wprowadził: Barbara Machura, Dnia: 2009-10-02
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2009-10-02