Tytuł: Uchwała nr 241/1232/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 października 2009 roku w sprawie zgłoszenia wniosków do zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części południowej i wschodniej sołectwa Wieszowa
Symbol: 241/1232/2009

Uchwała nr 241/1232/2009

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 26 października 2009 roku

 

w sprawie zgłoszenia wniosków do zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części południowej i wschodniej sołectwa Wieszowa.

 

Na postawie art. 32, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 17, pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku nr 80, poz. 717) oraz § 59, ust. 1 i 2 załącznika do uchwały nr V/68/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Tarnogórskiego

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§ 1

 

Zgłosić następujące wnioski do zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części południowej i wschodniej sołectwa Wieszowa:

  1. Należy utrzymać dotychczasowe przeznaczenie na cele usługowe, usługowo-produkcyjne, przemysłowe i magazynowo-składowe dla działek gruntu:

-          nr 171/4 o powierzchni 2,8613 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr 74985, położonej w jednostce ewidencyjnej Zbrosławice, obręb Wieszowa, będącej własnością Skarbu Państwa,

-          nr 170/4 o powierzchni 0,0080 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr 74985, położonej w jednostce ewidencyjnej Zbrosławice, obręb Wieszowa, będącej własnością Skarbu Państwa

2.       Należy utrzymać dotychczasowe ustalenia dotyczące ochrony konserwatorskiej obiektów budowlanych chronionych zapisami § 9 Uchwały Nr XXIV/416/05 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części południowej i wschodniej sołectwa Wieszowa.

 

 § 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

 

 § 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura
Data wprowadzenia: 2009-10-30
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2009-10-30