Tytuł: Uchwała nr 244/1255/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie zgłoszenia wniosków do zmian oraz opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w sołectwie Świerklaniec w rejonie ulic Parkowej, Tarnogórskiej, Wiosennej i Damrota
Symbol: 244/1255/2009

Uchwała nr 244/1255/2009

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 10 listopada 2009 roku

 

w sprawie zgłoszenia wniosków do zmian oraz opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w sołectwie Świerklaniec w rejonie ulic Parkowej, Tarnogórskiej, Wiosennej i Damrota

 

Na postawie art. 32, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 17, pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku nr 80, poz. 717) oraz § 59, ust. 1 i 2 załącznika do uchwały nr V/68/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Tarnogórskiego

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§ 1

 

Zgłosić wniosek do uchwały nr XXXVIII/364/2009 Rady Gminy w Świerklańcu z dnia 23.06.2009r. w sprawie przystąpienia do zmiany oraz opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w sołectwie Świerklaniec w rejonie ulic Parkowej, Tarnogórskiej, Wiosennej i Damrota w ten sposób, że wnosi się o następujące przeznaczenie dla działek gruntu położonych w Świerklańcu przy ul. Wiosennej, stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego:

1.             Tereny zabudowy mieszkaniowej z przewagą terenów zainwestowanych - dla następujących działek gruntu: 663/6, 664/6, 665/6, 666/6, 667/6, 668/6, 669/6, 670/6, 671/6, 672/6, 673/6, 677/6, 678/6, 679/6, 680/6, 681/6, 682/6, 683/6, 684/6, 685/6, 686/6, 687/6, 688/6, 689/6, 690/6.

2.             Zieleń lub teren zadrzewień śródpolnych dla obszarów porośniętych drzewostanem na następujących działkach gruntu: 664/6, 665/6, 677/6, 678/6, 679/6, 680/6.

3.             Tereny związane z prowadzeniem działalności, tj. tereny usług, drobnej wytwórczości - dla następujących działek gruntu: 676/6, 691/6, 692/6.

4.             Drogi - dla następujących działek gruntu: 674/6, 675/6, 693/6.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

 

 § 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska
Data wprowadzenia: 2009-11-13
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2009-11-13