» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Obsługa klientów w poszczególnych wydziałach » Wydział Budownictwa i Architektury - Powiatowy Konserwator Zabytków

Krok po kroku do otrzymania pozwolenia na budowęKrok po kroku do pozwolenia na budowę.


Pierwszy krok

Uzyskać mapkę zasadniczą z nakładką mapy ewidencyjnej. Pokazuje to, co znajduje się na naszej działce i w sąsiedztwie (budynki, sieci uzbrojenia), winna zawierać granice działek wraz z ich numerami ewidencyjnymi.
Są dwa rodzaje mapek:

1. Mapa zsadnicza z nakładką mapy ewidencyjnej. Jej kopię można otrzymać w Powiatowym Ośrodku Geodezyjnym. Kosztuje kilkanaście złotych. Jest potrzebna do złożenia wniosku o:

 - decyzję wójta, burmistrza o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego  
 - przyznanie warunków przyłączenia do sieci

Należy ją zawsze mieć przy sobie udając się do urzędów , instytucji by coś załatwić lub tylko zapytać.


2.  Mapa do celów projektowych – zaktualizowana przez geodetę. Jej wykonanie zleca się uprawnionemu geodecie. Koszt jej wykonania wynosi kilkaset złotych. Jest podstawą do sporządzenia przez projektanta projektu zagospodarowania działki i projektów przyłączy. Winna zawierać elementy ewidencji gruntów i budynków, granice działek, ich numery ewidencyjne, rodzaje użytków gruntowych , ich powierzchnię oraz klasę, właścicieli i ich adresy zamieszkania, sieci uzbrojenia itp. Powinna obejmować również obszar otaczający inwestycję w pasie, co najmniej 30 m.


Drugi krok

Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy .
Jeśli gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego to występujemy do Burmistrza (Wójta) o wydanie decyzji o warunkach zabudowy będącej podstawą do dalszych kroków .
Gdy posiada plan, to występujemy o informację, czy nasze zamierzenie budowlane jest zgodne z tym planem (wypis z planu).

 

Trzeci krok

Opracowanie projektu budowlanego. Projekt może opracować tylko osoba posiadająca stosowne uprawnienia budowlane i należąca do odpowiedniej izby samorządu zawodowego . Projekt budowlany to nie tylko rysunki i opis techniczny, ale także opinie, uzgodnienia i inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi. Odpowiedzialność za ich właściwość i kompletność ponosi projektant. Oto niektóre z nich:

 
 - Zaświadczenie o wyłączeniu gruntu rolnego z użytku – gdy realizujemy inwestycję nierolniczą na roli;
 - Wypis z rejestru gruntów;
 - Uzgodnienie ZUD dla sieci i przyłączy realizowanych poza granicami nieruchomości;
 - Opinia Śl.W.K.Z. – w przypadku inwestycji lokalizowanych na terenie objętym ochroną               konserwatora   zabytków;
Opinie rzeczoznawców ds. BHP, ppoż, sanit – w przypadku obiektu będącego miejscem pracy;
Inwestycje mogące znacząco oddziaływać na środowisko, wymagają postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, określone w ustawie prawo ochrony środowiska – bardzo skomplikowane, czasochłonne i wymagające dużo opinii sprawdzeń i pozwoleń nie występujących w innych inwestycjach .


Czwarty krok

Wystąpienie do Starostwa z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Do wniosku należy dołączyć:

decyzję o warunkach zabudowy;
oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością;
4 egz. projektu budowlanego;
dowód uiszczenia opłaty skarbowej dokonanej na rachunek Urzędu Miasta Tarnowskie Góry
25 1050 1230 1000 0090 3045 9367.

 

Piąty krok

Po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę i jej uprawomocnieniu się , opieczętowujemy w Starostwie dziennik budowy i zgłaszamy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zamiar rozpoczęcia budowy.


Osoba wprowadzająca dokument: Piotr Trznadel-Cesarz

Data dokumentu: 2011-07-22

Data wprowadzenia: 2021-03-11

Wyświetleń: 409

Załączniki:
1) KARTA INFORMACYJNA - dziennik budowy Wprowadził: Anna Bernacik, Dnia: 2019-07-03, Pobrań: 1551
2) KARTA INFORMACYJNA - pozwolenie na budowę/rozbiórkę Wprowadził: Anna Bernacik, Dnia: 2020-10-08, Pobrań: 985
3) KARTA INFORMACYJNA - samodzielność lokalu Wprowadził: Anna Bernacik, Dnia: 2020-10-08, Pobrań: 292
4) KARTA INFORMACYJNA - odstępstwo od zatwierdzonego projektu Wprowadził: Anna Bernacik, Dnia: 2020-10-08, Pobrań: 204
5) KARTA INFORMACYJNA_Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowe Wprowadził: Piotr Trznadel-Cesarz, Dnia: 2021-02-26, Pobrań: 139
6) KARTA INFORMACYJNA_Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia Wprowadził: Piotr Trznadel-Cesarz, Dnia: 2021-02-26, Pobrań: 84
7) KARTA INFORMACYJNA_Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania budynku Wprowadził: Piotr Trznadel-Cesarz, Dnia: 2021-02-26, Pobrań: 93
8) KARTA INFORMACYJNA_Wniosek o wyłączenie niektórych obowiązków kierownika budowy Wprowadził: Piotr Trznadel-Cesarz, Dnia: 2021-02-26, Pobrań: 78
9) KARTA INFORMACYJNA_Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren Wprowadził: Piotr Trznadel-Cesarz, Dnia: 2021-02-26, Pobrań: 66
10) KARTA INFORMACYJNA_Zgłoszenie robót budowlanych Wprowadził: Piotr Trznadel-Cesarz, Dnia: 2021-02-26, Pobrań: 449
11) KARTA INFORMACYJNA_Zgłoszenie rozbiórki Wprowadził: Piotr Trznadel-Cesarz, Dnia: 2021-02-26, Pobrań: 133
12) KARTA INFORMACYJNA_Wniosek o udzielenie zgody na odstępstwo od_przepisów techniczno-budowlanych Wprowadził: Piotr Trznadel-Cesarz, Dnia: 2021-02-26, Pobrań: 67
13) KARTA INFORMACYJNA_Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę Wprowadził: Piotr Trznadel-Cesarz, Dnia: 2021-03-01, Pobrań: 111

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Grzegorz Bugajewski, dnia: 2007-11-13
Edycja dokumentu: Grzegorz Bugajewski, dnia: 2007-11-13
Edycja dokumentu: Grzegorz Bugajewski, dnia: 2007-11-13
Edycja dokumentu: Grzegorz Bugajewski, dnia: 2007-11-13
Edycja dokumentu: Grzegorz Bugajewski, dnia: 2007-11-13
Edycja dokumentu: Grzegorz Bugajewski, dnia: 2007-11-28
Edycja dokumentu: Grzegorz Bugajewski, dnia: 2007-11-28
Edycja dokumentu: Grzegorz Bugajewski, dnia: 2007-12-03
Edycja dokumentu: Grzegorz Bugajewski, dnia: 2008-10-27
Edycja dokumentu: Grzegorz Bugajewski, dnia: 2009-02-13
Edycja dokumentu: Grzegorz Bugajewski, dnia: 2009-02-13
Edycja dokumentu: Grzegorz Bugajewski, dnia: 2010-03-11
Edycja dokumentu: Grzegorz Bugajewski, dnia: 2010-03-11
Edycja dokumentu: Grzegorz Bugajewski, dnia: 2010-03-11
Edycja dokumentu: Marek Cieśla, dnia: 2011-03-25
Edycja dokumentu: Marek Cieśla, dnia: 2011-03-25
Usunięcie dokumentu: Marek Cieśla, dnia: 2011-03-25
Przywrócenie dokumentu: Marek Cieśla, dnia: 2011-03-25
Edycja dokumentu: Marek Cieśla, dnia: 2011-03-25
Edycja dokumentu: Marek Cieśla, dnia: 2011-03-25
Edycja dokumentu: Marek Cieśla, dnia: 2011-03-25
Usunięcie dokumentu: Marek Cieśla, dnia: 2011-07-22
Przywrócenie dokumentu: Marek Cieśla, dnia: 2011-07-22
Usunięcie dokumentu: Marek Cieśla, dnia: 2011-07-22
Przywrócenie dokumentu: Marek Cieśla, dnia: 2011-07-22
Edycja dokumentu: Marek Cieśla, dnia: 2011-07-22
Edycja dokumentu: Marek Cieśla, dnia: 2011-07-22
Edycja dokumentu: Marek Cieśla, dnia: 2012-05-30
Edycja dokumentu: Marek Cieśla, dnia: 2012-10-08
Edycja dokumentu: Marek Cieśla, dnia: 2016-07-27
Edycja dokumentu: Rafał Pankiewicz, dnia: 2017-03-27
Edycja dokumentu: Rafał Pankiewicz, dnia: 2017-09-20
Edycja dokumentu: Rafał Pankiewicz, dnia: 2018-05-28
Edycja dokumentu: Rafał Pankiewicz, dnia: 2018-06-11
Edycja dokumentu: Anna Bernacik, dnia: 2019-07-03
Edycja dokumentu: Anna Bernacik, dnia: 2019-07-03
Edycja dokumentu: Anna Bernacik, dnia: 2020-01-14
Edycja dokumentu: Anna Bernacik, dnia: 2020-01-14
Edycja dokumentu: Anna Bernacik, dnia: 2020-01-14
Edycja dokumentu: Anna Bernacik, dnia: 2020-10-08
Edycja dokumentu: Piotr Trznadel-Cesarz, dnia: 2021-02-26
Edycja dokumentu: Piotr Trznadel-Cesarz, dnia: 2021-02-26
Edycja dokumentu: Piotr Trznadel-Cesarz, dnia: 2021-02-26
Edycja dokumentu: Piotr Trznadel-Cesarz, dnia: 2021-02-26
Edycja dokumentu: Piotr Trznadel-Cesarz, dnia: 2021-02-26
Edycja dokumentu: Piotr Trznadel-Cesarz, dnia: 2021-02-26
Edycja dokumentu: Piotr Trznadel-Cesarz, dnia: 2021-03-01
Edycja dokumentu: Piotr Trznadel-Cesarz, dnia: 2021-03-11
POPRZEDNIE WERSJE »

« POWRÓT

WYDRUK