» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 10 listopada 2009 roku

Uchwała nr 244/1249/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr 166/787/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24.11.2008 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zakładu Budżetowego w Tarnowskich Górach zmienionego uchwałą nr 177/854/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12.01.2009 r.Symbol: 244/1249/2009

Uchwała nr 244/1249/2009

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 10 listopada 2009 roku

 

 

w sprawie zmiany uchwały nr 166/787/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24.11.2008 r.  w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zakładu Budżetowego w Tarnowskich Górach zmienionego uchwałą nr 177/854/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12.01.2009 r.

 

 

Na podstawie art. 32, ust. 2, pkt 2 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity  Dz. U. nr 142, poz. 1592, z późn. zm. z 2001 roku ), wykonując zapisy Uchwały
nr XXV/197/2004 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 czerwca 2004 r.

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§ 1

 

1.   Zmienia się treść § 2, który otrzymuje brzmienie:

         Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1.       Staroście - należy przez to rozumieć Starostę Powiatu Tarnogórskiego.

2.       Zarządzie Powiatu - należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Tarnogórskiego.

3.       PZB - należy przez to rozumieć Powiatowy Zakład Budżetowy w Tarnowskich Górach.

4.       Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Powiatowego Zakładu Budżetowego
w Tarnowskich Górach.

5.       Komórce organizacyjnej - należy przez to rozumieć dział, sekcję lub samodzielne stanowisko pracy w PZB.

 

2.   Zmienia się treść § 6, który otrzymuje brzmienie:

1.       Całokształtem działalności PZB kieruje - zgodnie z zasadą jednoosobowej odpowiedzialności - Dyrektor wyłoniony w drodze konkursu lub naboru.

2.       Dyrektor w stosunku do pracowników PZB jest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

3.       Dyrektor kieruje działalnością PZB przy pomocy kierowników komórek organizacyjnych
i pracowników na samodzielnych stanowiskach.

4.       W razie przemijającej nieobecności Dyrektora całością prac PZB kieruje wyznaczona przez Dyrektora osoba go zastępująca. Osoba ta sprawuje także pozostałe kompetencje wynikające z § 9 ust. 1 pkt 1-12.

5.       Zarząd Powiatu powierza pełnienie obowiązków Dyrektora w przypadku ustania  z dotychczasowym Dyrektorem stosunku pracy lub gdy Dyrektor pomimo swojej nieobecności w pracy nie wyznaczył zastępcy. 

 

3.       W § 9 dodaje się ust.3, który otrzymuje brzmienie:

            Dyrektor na okres nieobecności w pracy wyznacza pracownika do pełnienia obowiązków Dyrektora.

 

4.       Zmienia się treść § 10, który otrzymuje brzmienie:

1.       Do kompetencji Głównego Księgowego należy w szczególności:

1)       sporządzanie rocznego planu finansowego PZB

2)       sporządzanie i kontrola obiegu dokumentów finansowych

3)       bieżące prowadzenie księgowości i sprawozdawczości

4)       nadzór nad realizacją rocznego planu finansowego PZB

5)       przygotowywanie wniosków o zatwierdzenie zmiany rocznego planu finansowego

6)       sporządzanie półrocznego i rocznego sprawozdania z działalności PZB

7)       prowadzenie spraw płacowych

8)       współdziałanie z bankami, organizacjami finansowymi i instytucjami skarbowymi

9)       sporządzanie analiz ekonomicznych wykonywanych przez PZB prac, umów, poleceń służbowych i zleceń

10)   parafowanie zawieranych umów

11)   sporządzanie rocznego bilansu i rachunku wyników

12)   wykonywanie innych poleceń Dyrektora związanych z pracą na zajmowanym stanowisku.

2.       Główny Księgowy kieruje bezpośrednio Działem Księgowo-Finansowym oraz nadzoruje realizację zamówień publicznych.

 

5.       Zmienia się treść § 12, który otrzymuje brzmienie:

Do zakresu zadań podstawowych Działu Usług należy wykonywanie zleceń jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego lub innych podmiotów w szczególności w zakresie:

1)      remontów budynków

2)      utrzymywania czystości i pielęgnacji terenów zielonych

3)      dostarczania ciepła

4)      budowy i utrzymywania dróg i chodników

5)      dozorowania

6)      obsługi imprez kulturalnych i sportowych

7)      transportu i zaopatrzenia

8)      obsługi projektów inwestycyjnych

9)      współpraca z Działem Księgowo - Finansowym w zakresie prac przetargowych
      i zamówień publicznych, analiz ekonomicznych, opracowania planów rocznych

10)  współpraca z osobą zajmującą samodzielne stanowisko ds. administrowania 
      zasobami w zakresie sporządzania półrocznych i rocznych sprawozdań z działalności 
      PZB

W ramach umów o administrowanie, we współpracy z działem administrowania zasobami, ponadto:

1)      konserwacji urządzeń

2)      usuwania awarii

3)      przygotowywanie korespondencji z najemcami i instytucjami w zakresie
      prowadzonych przez siebie spraw

4)      ochrony obiektów

5)      eksploatacji i obsługi kotłowni.

 

6.       Zmienia się treść § 19 ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

1.       Dokumenty obrotu pieniężnego i materiałowego, jak również dokumenty o charakterze rozliczeniowym, stanowiące podstawę do otrzymania lub wydatkowania środków pieniężnych podpisują:

1)       Dyrektor

2)       Główny Księgowy

3)       inna osoba, której powierzono obowiązki Dyrektora

4)       osoba, której Zarząd Powiatu powierzył pełnienie obowiązków Dyrektora.

 

7.       Zmienia się treść Załącznika nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zakładu  
Budżetowego.

 

§ 2

 

Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Zakładu Budżetowego.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 grudnia 2009 r.


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2009-11-13

Wyświetleń: 1016

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2009-11-13

« POWRÓT

WYDRUK