» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Sesje Rady Powiatu Tarnogórskiego » Projekty uchwał » Projekty uchwał z poprzednich sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego » 2014 rok

Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 17 grudnia 2014 roku

Załączniki:
1) w sprawie zmiany uchwały nr LIV/502/2014 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z 1 kwietnia 2014 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON Typ: PDF, Rozmiar: 300.92 KB
2) w sprawie planu pracy Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok Typ: PDF, Rozmiar: 264.97 KB
3) w sprawie zmiany Statutu Powiatu Tarnogórskiego Typ: PDF, Rozmiar: 285.3 KB
4) w sprawie oddelegowania radnych Powiatu Tarnogórskiego do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Typ: PDF, Rozmiar: 191.6 KB
5) w sprawie zmiany uchwały nr III/27/99 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 lutego 1999 roku w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich Typ: PDF, Rozmiar: 194.06 KB
6) w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Tarnogórskiego radnego Jarosława Czapli do dokonywania w stosunku do Przewodniczącego Rady Powiatu Tarnogórskiego czynności związanych Typ: PDF, Rozmiar: 195.72 KB
7) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Tarnogórskiego Typ: PDF, Rozmiar: 188.84 KB
8) w sprawie zmiany uchwały nr XVI/171/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach z . Typ: PDF, Rozmiar: 254.85 KB
9) w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków Typ: PDF, Rozmiar: 271.96 KB
10) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2014 rok Typ: PDF, Rozmiar: 685.88 KB
11) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2014-2020 Typ: PDF, Rozmiar: 530.72 KB

Data wprowadzenia: 2014-12-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 30 października 2014 roku

Załączniki:
1) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2014 rok Typ: PDF, Rozmiar: 584.65 KB
2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2014-2020 Typ: PDF, Rozmiar: 1381.2 KB
3) w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dz Typ: PDF, Rozmiar: 205.5 KB
4) w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego w Świerklańcu prowadzonej przez Powiat Tarnogórski Typ: PDF, Rozmiar: 190.66 KB
5) w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. ... Typ: PDF, Rozmiar: 289.25 KB
6) w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2015 roku za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie w myśl art.130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym Typ: PDF, Rozmiar: 203.12 KB
7) w sprawie poparcia starań Światowego Kongresu Kresowian o nadanie nazwy Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach imieniem Wojciecha Kilara Typ: PDF, Rozmiar: 66.92 KB

Data wprowadzenia: 2014-10-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 23 września 2014 roku

Załączniki:
1) w sprawie przyjęcia Informacji o stanie środowiska na terenie Powiatu Tarnogórskiego w 2013 roku Typ: PDF, Rozmiar: 9002.01 KB
2) w sprawie udzielenia upoważnienia dla Zarządu Powiatu Tarnogórskiego do zaciągania zobowiązań w latach 2014-2016 Typ: PDF, Rozmiar: 177.1 KB
3) w sprawie udzielenia upoważnienia dla Zarządu Powiatu Tarnogórskiego na zaciągnięcie zobowiązania w latach 2014-2024 Typ: PDF, Rozmiar: 207.58 KB
4) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2014 rok Typ: PDF, Rozmiar: 522.16 KB
5) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ożarowice na realizację zadania "Przebudowa alternatywnego ciągu drogowego w Ożarowicach wraz z sięgaczami" Typ: PDF, Rozmiar: 179.84 KB
6) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ożarowice na realizację zadania "Budowa drogi gminnej wraz z sięgaczami w miejscowości Zendek" Typ: PDF, Rozmiar: 184 KB
7) w sprawie przystąpienia Powiatu Tarnogórskiego do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Spichlerz Górnego Śląska" Typ: PDF, Rozmiar: 183.5 KB
8) w sprawie zmiany uchwały nr XVI/171/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach ... Typ: PDF, Rozmiar: 197.47 KB
9) w sprawie uznania Rady Powiatu w Tarnowskich Górach za właściwą do rozpatrzenia skargi złożonej przez pana Ryszarda Majchrzaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Parkin Typ: PDF, Rozmiar: 187.09 KB

Data wprowadzenia: 2014-09-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 28 sierpnia 2014 roku

Załączniki:
1) w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Tarnowskich Górach Typ: PDF, Rozmiar: 342.49 KB
2) w sprawie zmiany uchwały nr LIV/502/2014 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z 1 kwietnia 2014 w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON Typ: PDF, Rozmiar: 314.78 KB
3) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2014 rok Typ: PDF, Rozmiar: 658.5 KB
4) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2014 - 2020 Typ: PDF, Rozmiar: 1441.45 KB
5) w sprawie zmian do uchwały nr LIV/496/2020 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia procedury uchwalania budżetu powiatu tarnogórskiego oraz rodzaju i ... Typ: PDF, Rozmiar: 180.78 KB
6) w sprawie rozpatrzenia skargi pani M. W. na dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach Typ: PDF, Rozmiar: 56.96 KB
7) w sprawie rozpatrzenia skargi pana A.S. na Zarząd Powiatu Tarnogórskiego Typ: PDF, Rozmiar: 58.25 KB

Data wprowadzenia: 2014-08-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 25 czerwca 2014 roku

Załączniki:
1) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach 2011-2016" za ro Typ: PDF, Rozmiar: 382.18 KB
2) w sprawie przekazania środków finansowych stanowiących dochody własne Powiatu dla Policji z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne dla policjantów podejmujących służbę nad Jeziorem ChechĹ Typ: PDF, Rozmiar: 191.81 KB
3) w sprawie zmiany uchwały nr LVII/517/2014 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVI/171/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2011 roku Typ: PDF, Rozmiar: 210.76 KB
4) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby .. Typ: PDF, Rozmiar: 441.26 KB
5) w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/462/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 października 2013 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania składnikami majątkowymi powiatowego zasobu Typ: PDF, Rozmiar: 196.93 KB
6) w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości zabudowanej położonej w Tarnowskich Górach przy ulicy Pyskowickiej 47-51, jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki WSP.S.A. ... Typ: PDF, Rozmiar: 195.75 KB
7) w sprawie zajęcia stanowiska wobec wstępnie zaproponowanych przez Śląski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia warunków finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2014/2019 dla funkcjonują Typ: PDF, Rozmiar: 62.15 KB
8) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2014 rok (druk nr 56/2014) Typ: PDF, Rozmiar: 472.1 KB
9) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2014 rok (druk nr 57/2014) Typ: PDF, Rozmiar: 352.93 KB
10) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2014 - 2020 Typ: PDF, Rozmiar: 1130.7 KB
11) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Tarnogórskiego za okres 01.01.2013r. - 31.12.2013r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2013 rok Typ: PDF, Rozmiar: 179.43 KB
12) w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z tytułu wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2013 rok Typ: PDF, Rozmiar: 189.32 KB
13) w sprawie uznania Rady Powiatu w Tarnowskich Górach za właściwą do rozpatrzenia skargi złożonej przez pana A. Sz. na działania Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach Typ: PDF, Rozmiar: 184.46 KB

Data wprowadzenia: 2014-06-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 27 maja 2014 roku

Załączniki:
1) w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Tarnogórskiego za rok 2013 Typ: PDF, Rozmiar: 30596.76 KB
2) w sprawie potrzeby wprowadzenia procedur i zasad realizacji części budżetu Powiatu Tarnogórskiego - budżetu partycypacyjnego Typ: PDF, Rozmiar: 49.94 KB
3) w sprawie zmiany uchwały nr XVI/171/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach ... Typ: PDF, Rozmiar: 218.51 KB
4) w sprawie podziału Powiatu Tarnogórskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych Typ: PDF, Rozmiar: 208.03 KB
5) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2014 rok Typ: PDF, Rozmiar: 363.23 KB
6) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2014-2020 Typ: PDF, Rozmiar: 1062.09 KB
7) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2014 rok Typ: PDF, Rozmiar: 433.85 KB
8) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2014 - 2020 Typ: PDF, Rozmiar: 937.27 KB
9) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2014 rok Typ: PDF, Rozmiar: 339.85 KB
10) w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2014 roku z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Typ: PDF, Rozmiar: 189.31 KB
11) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2014 - 2024 Typ: PDF, Rozmiar: 693.53 KB
12) w sprawie zmiany Statutu Powiatu Tarnogórskiego Typ: PDF, Rozmiar: 265.7 KB
13) w sprawie uznania Rady Powiatu w Tarnowskich Górach za właściwą do rozpatrzenia skargi na działania Starosty Tarnogórskiego Typ: PDF, Rozmiar: 188.13 KB

Data wprowadzenia: 2014-05-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 29 kwietnia 2014 roku

Załączniki:
1) w sprawie zmiany do uchwały nr LIV/503/2014 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr L/480/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach . Typ: PDF, Rozmiar: 190.34 KB
2) w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do porozumienia dotyczącego współpracy między samorządami pn. "Konsorcjum samorządów dla rewitalizacji Magistrali Węglowej Śląsk - Porty" Typ: PDF, Rozmiar: 198.19 KB
3) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału w wysokości 925/10000 w nieruchomości położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 2, stanowiącego własność Powiatu Tarnogórskiego Typ: PDF, Rozmiar: 193.82 KB
4) w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Techniczno- Humanistycznych z siedzibą w Radzionkowie ul. Knosały 113 Typ: PDF, Rozmiar: 179.5 KB
5) w sprawie likwidacji Technikum nr 8 z siedzibą w Radzionkowie ul. Knosały 113 Typ: PDF, Rozmiar: 195.98 KB
6) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez ... Typ: PDF, Rozmiar: 440.48 KB
7) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2014 rok Typ: PDF, Rozmiar: 279.18 KB
8) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2014-2020 Typ: PDF, Rozmiar: 1371.84 KB

Data wprowadzenia: 2014-04-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 1 kwietnia 2014 roku

Załączniki:
1) w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu czynności kontrolnych związanych z zapłatą przez Powiat Tarnogórski na rzecz Gminy Tarnowskie Góry należności dotyczącej finan Typ: PDF, Rozmiar: 193.2 KB
2) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach 2012-2014" za rok 2013 Typ: PDF, Rozmiar: 304.93 KB
3) sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach za rok 2013 Typ: PDF, Rozmiar: 744.7 KB
4) w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Typ: PDF, Rozmiar: 270.59 KB
5) w sprawie rozpatrzenia Sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach za 2013 rok oraz Informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu ta Typ: PDF, Rozmiar: 835.32 KB
6) w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr L/480/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie porozumienia z Radą Miejską w Tarnowskich Górach w sprawie podziału Typ: PDF, Rozmiar: 226.43 KB
7) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2014 rok Typ: PDF, Rozmiar: 400.23 KB
8) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2014 rok (II) Typ: PDF, Rozmiar: 339.14 KB
9) w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu z przeznaczeniem Typ: PDF, Rozmiar: 188.9 KB
10) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2014-2020 -uchwała Typ: PDF, Rozmiar: 88.87 KB
11) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2014-2020 - zał 1 Typ: PDF, Rozmiar: 208.07 KB
12) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2014-2020 - zał 2 Typ: PDF, Rozmiar: 274.03 KB
13) w sprawie Sprawozdania z realizacji "Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w Powiecie Tarnogórskim za rok 2013" Typ: PDF, Rozmiar: 992.78 KB
14) w sprawie przyjęcia "Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w Powiecie Tarnogórskim na lata 2014-2015" Typ: PDF, Rozmiar: 389.43 KB

Data wprowadzenia: 2014-03-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 4 marca 2014 roku

Załączniki:
1) w sprawie rozpatrzenia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2013 roku Typ: PDF, Rozmiar: 325.11 KB
2) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2014 rok Typ: PDF, Rozmiar: 253.95 KB

Data wprowadzenia: 2014-02-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 4 lutego 2014 roku

Załączniki:
1) w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Tarnogórskiego na 2014 rok Typ: PDF, Rozmiar: 292.03 KB
2) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na rok 2014 Typ: PDF, Rozmiar: 286.39 KB
3) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2014-2020 Typ: PDF, Rozmiar: 356.63 KB
4) w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu kontroli w zakresie postępowań komorniczych wobec SP ZOZ WSP im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach w likwidacji Typ: PDF, Rozmiar: 194.58 KB

Data wprowadzenia: 2014-01-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 7 stycznia 2014 roku

Załączniki:
1) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2014-2020 Typ: PDF, Rozmiar: 1299.62 KB
2) w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na rok 2014 Typ: PDF, Rozmiar: 3497.57 KB
3) w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach na 2014 rok Typ: PDF, Rozmiar: 104.86 KB

Data wprowadzenia: 2013-12-30

WIĘCEJ »
POWRÓT