» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Sesje Rady Powiatu Tarnogórskiego » Projekty uchwał » Projekty uchwał z poprzednich sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego » 2020 rok

Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 15 grudnia 2020 roku

Załączniki:
1) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok Typ: PDF, Rozmiar: 885.37 KB
2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2020-2028 Typ: PDF, Rozmiar: 3465.28 KB
3) w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków Typ: PDF, Rozmiar: 318.54 KB
4) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2021-2028 Typ: PDF, Rozmiar: 3666.97 KB
5) w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2021 rok Typ: PDF, Rozmiar: 1989.36 KB
6) zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2020 rok Typ: PDF, Rozmiar: 271.24 KB
7) w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Tarnogórskiego na 2021 rok Typ: PDF, Rozmiar: 295.58 KB
8) w sprawie planu pracy Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2021 rok Typ: PDF, Rozmiar: 283.81 KB
9) w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2021 rok Typ: PDF, Rozmiar: 580.36 KB
10) w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2021 rok Typ: PDF, Rozmiar: 211.47 KB

Data wprowadzenia: 2020-12-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 24 listopada 2020 roku

Załączniki:
1) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok Typ: PDF, Rozmiar: 658.18 KB
2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2020-2028 Typ: PDF, Rozmiar: 3507.47 KB
3) zmieniający uchwałę w sprawie planu pracy Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok Typ: PDF, Rozmiar: 272.47 KB

Data wprowadzenia: 2020-11-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 27 października 2020 roku

Załączniki:
1) w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami ... Typ: PDF, Rozmiar: 402.96 KB
2) w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2021 roku za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie w myśl art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym Typ: PDF, Rozmiar: 232.83 KB
3) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok Typ: PDF, Rozmiar: 532.05 KB
4) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2020-2028 Typ: PDF, Rozmiar: 3586.66 KB
5) zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu ... Typ: PDF, Rozmiar: 220.06 KB
6) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr LIV/427/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25 września 2018 roku w sprawie Statutu Powiatu Tarnogórskiego Typ: PDF, Rozmiar: 1023.63 KB

Data wprowadzenia: 2020-10-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 29 września 2020 roku

Załączniki:
1) w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Tarnogórskiego za rok 2019 Typ: PDF, Rozmiar: 1636.53 KB
2) w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/259/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości zryczałtowanych miesięcznych diet radnych Rady Powiatu ... Typ: PDF, Rozmiar: 248.22 KB
3) zmieniająca uchwałę w sprawie planu pracy Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok Typ: PDF, Rozmiar: 324.67 KB
4) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok Typ: PDF, Rozmiar: 719.4 KB
5) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2020-2028 Typ: PDF, Rozmiar: 3605.76 KB

Data wprowadzenia: 2020-09-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 25 sierpnia 2020 roku

Załączniki:
1) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok Typ: PDF, Rozmiar: 667.37 KB
2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2020-2028 Typ: PDF, Rozmiar: 3431.21 KB
3) w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Tarnogórskiego za rok 2019 Typ: PDF, Rozmiar: 1636.53 KB
4) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Tarnowskich Górach przy ul. Henryka Sienkiewicza 6 Typ: PDF, Rozmiar: 211.64 KB
5) zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Tarnogórskiego Typ: PDF, Rozmiar: 291.81 KB
6) zmieniająca uchwałę w sprawie uznania Rady Powiatu Tarnogórskiego za właściwą do rozpatrzenia skargi złożonej przez pana T.F. na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach Typ: PDF, Rozmiar: 208.07 KB

Data wprowadzenia: 2020-08-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 8 lipca 2020 roku

Załączniki:
1) w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Tarnogórskiego za 2019 rok Typ: PDF, Rozmiar: 206.36 KB
2) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Tarnogórskiego za okres 01.01.2019r.-31.12.2019r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2019 rok Typ: PDF, Rozmiar: 218.37 KB
3) w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2019 rok Typ: PDF, Rozmiar: 215.58 KB
4) w sprawie nieprzyznania nagrody „Orła i Róży” dla zasłużonych dla Powiatu Tarnogórskiego w 2020 roku Typ: PDF, Rozmiar: 215.61 KB

Data wprowadzenia: 2020-06-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 23 czerwca 2020 roku

Załączniki:
1) w sprawie utworzenia Szkoły Policealnej nr 2 w Tarnowskich Górach przy ul. Henryka Sienkiewicza 6 Typ: PDF, Rozmiar: 649.41 KB
2) w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 1 w Tarnowskich Górach przy ul. Henryka Sienkiewicza 6 Typ: PDF, Rozmiar: 624.92 KB
3) w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Tarnowskich Górach przy ul. Henryka Sienkiewicza 6 Typ: PDF, Rozmiar: 598.62 KB
4) w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 1, Szkoły Policealnej nr 2 oraz Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych do Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach przy ul. Typ: PDF, Rozmiar: 215.09 KB
5) w sprawie zmiany uchwały nr III/41/2003 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 stycznia 2003 roku w sprawie ustanowienia nagrody "Orła i Róży" dla zasłużonych dla Powiatu Tarnogórskie Typ: PDF, Rozmiar: 215.3 KB
6) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok Typ: PDF, Rozmiar: 436.91 KB
7) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2020-2028 Typ: PDF, Rozmiar: 3440.26 KB

Data wprowadzenia: 2020-06-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 26 maja 2020 roku

Załączniki:
1) w sprawie rozpatrzenia Sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach za 2019 rok oraz Informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie ... Typ: PDF, Rozmiar: 681.43 KB
2) w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2020 roku za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Powiatu Tarnogórskiego Typ: PDF, Rozmiar: 211.8 KB
3) w sprawie przekazania Gminom Powiatu Tarnogórskiego zadania związanego z przygotowaniem i zapewnieniem działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach Typ: PDF, Rozmiar: 205.09 KB
4) w sprawie przyjęcia informacji o ocenie zasobów pomocy społecznej za rok 2019 dla Powiatu Tarnogórskiego Typ: PDF, Rozmiar: 680.81 KB
5) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok Typ: PDF, Rozmiar: 650.79 KB
6) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2020-2028 Typ: PDF, Rozmiar: 3277.28 KB
7) w sprawie likwidacji Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach oraz szkół wchodzących w jego skład Typ: PDF, Rozmiar: 209.97 KB
8) w sprawie wystąpienia do Ministra Obrony Narodowej o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w VI Liceum Ogólnokształcącym wchodzącym w skład Zespołu Szkół Techniczno-Usł Typ: PDF, Rozmiar: 333.43 KB
9) w sprawie zamiaru utworzenia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z siedzibą w Tarnowskich Górach Typ: PDF, Rozmiar: 203.01 KB

Data wprowadzenia: 2020-05-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 28 kwietnia 2020 roku

Załączniki:
1) w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach za rok 2019 Typ: PDF, Rozmiar: 29792.62 KB
2) w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dz Typ: PDF, Rozmiar: 281.37 KB
3) w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2020 rok Typ: PDF, Rozmiar: 358.96 KB
4) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok Typ: PDF, Rozmiar: 783.32 KB
5) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2020-2028 Typ: PDF, Rozmiar: 3438.23 KB
6) w sprawie zasad i procedur budżetu partycypacyjnego Powiatu Tarnogórskiego Typ: PDF, Rozmiar: 359.76 KB
7) w sprawie wyłączenia III Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 26 Typ: PDF, Rozmiar: 206.52 KB
8) w sprawie likwidacji III Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 26 Typ: PDF, Rozmiar: 208.48 KB
9) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uznania Rady Powiatu Tarnogórskiego za właściwą do rozpatrzenia skargi złożonej przez pana T.F. na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w ... Typ: PDF, Rozmiar: 212.71 KB
10) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie planu pracy Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok Typ: PDF, Rozmiar: 234.51 KB
11) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok Typ: PDF, Rozmiar: 686.81 KB
12) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok Typ: PDF, Rozmiar: 301.73 KB

Data wprowadzenia: 2020-04-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 25 lutego 2020 roku

Załączniki:
1) w sprawie rozpatrzenia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej Typ: PDF, Rozmiar: 276.27 KB
2) w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok Typ: PDF, Rozmiar: 321.6 KB
3) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok Typ: PDF, Rozmiar: 665.03 KB
4) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2020-2028 Typ: PDF, Rozmiar: 3437.07 KB
5) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uznania Rady Powiatu Tarnogórskiego za właściwą do rozpatrzenia skargi złożonej przez pana T.F. na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w ... Typ: PDF, Rozmiar: 216.9 KB

Data wprowadzenia: 2020-02-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 28 stycznia 2020 roku

Załączniki:
1) w sprawie ustalenia minimalnej wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka Typ: PDF, Rozmiar: 207.43 KB
2) w sprawie zamiaru likwidacji Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach oraz szkół wchodzących w jego skład Typ: PDF, Rozmiar: 211.75 KB
3) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskie na 2020 rok Typ: PDF, Rozmiar: 545.1 KB
4) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2020-2028 Typ: PDF, Rozmiar: 3408.54 KB

Data wprowadzenia: 2020-01-21

WIĘCEJ »
POWRÓT