» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Sesje Rady Powiatu Tarnogórskiego » Projekty uchwał » Projekty uchwał z poprzednich sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego » 2021 rok

Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 21 grudnia 2021 roku

Załączniki:
1) w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Tarnogórskiego na 2022 rok Typ: PDF, Rozmiar: 787.89 KB
2) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2022-2028 Typ: PDF, Rozmiar: 4240.84 KB
3) w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2022 rok Typ: PDF, Rozmiar: 2174.78 KB
4) w sprawie zmiany uchwały nr III/53/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie utworzenia „rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych” w oświatowych ... Typ: PDF, Rozmiar: 228.79 KB
5) w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości zabudowanych, położonych w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 21, stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego, ... Typ: PDF, Rozmiar: 236.69 KB
6) w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka ... Typ: PDF, Rozmiar: 276.61 KB
7) w sprawie planu pracy Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2022 rok Typ: PDF, Rozmiar: 299.34 KB
8) w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2022 rok Typ: PDF, Rozmiar: 565.39 KB
9) w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2022 rok Typ: PDF, Rozmiar: 210.99 KB
10) w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez pana M.Ś. na dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach Typ: PDF, Rozmiar: 205.33 KB
11) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2021 rok Typ: PDF, Rozmiar: 849.91 KB
12) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2021-2028 Typ: PDF, Rozmiar: 838.29 KB
13) w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków Typ: PDF, Rozmiar: 306.93 KB

Data wprowadzenia: 2021-12-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 30 listopada 2021 roku

Załączniki:
1) w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Fundację Nowe Spektrum Typ: PDF, Rozmiar: 202.66 KB
2) w sprawie uznania Rady Powiatu Tarnogórskiego za właściwą do rozpatrzenia skargi złożonej przez pana M.Ś. na dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach Typ: PDF, Rozmiar: 184.41 KB
3) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XVIII/184/2020 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie zasad i procedur budżetu partycypacyjnego Powiatu Tarnogórskiego Typ: PDF, Rozmiar: 283.75 KB
4) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXVIII/254/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w domu Typ: PDF, Rozmiar: 355.1 KB
5) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2021 rok Typ: PDF, Rozmiar: 733.29 KB
6) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2021-2028 Typ: PDF, Rozmiar: 800.5 KB
7) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Tarnogórskiego – Przewodniczącego Zarządu Powiatu Tarnogórskiego Typ: PDF, Rozmiar: 181.53 KB
8) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2021 rok Typ: PDF, Rozmiar: 277.71 KB
9) w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet radnych Powiatu Tarnogórskiego Typ: PDF, Rozmiar: 188.14 KB

Data wprowadzenia: 2021-11-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 26 października 2021 roku

Załączniki:
1) w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności Typ: PDF, Rozmiar: 285.95 KB
2) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2021 rok Typ: PDF, Rozmiar: 577.55 KB
3) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2021-2028 Typ: PDF, Rozmiar: 775.31 KB

Data wprowadzenia: 2021-10-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 28 września 2021 roku

Załączniki:
1) w sprawie przyjęcia „Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w powiecie tarnogórskim na lata 2021-2024” Typ: PDF, Rozmiar: 2385.83 KB
2) w sprawie pozbawienia drogi nr 3301S ulicy Górniczej w Tarnowskich Górach kategorii drogi powiatowej Typ: PDF, Rozmiar: 767.67 KB
3) w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2022 roku za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie w myśl art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym Typ: PDF, Rozmiar: 206.05 KB
4) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2021 rok Typ: PDF, Rozmiar: 683.03 KB
5) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2021-2028 Typ: PDF, Rozmiar: 783.17 KB
6) w sprawie przyznania nagrody „Orła i Róży” dla Chóru Mieszanego „Harfa” w Radzionkowie Typ: PDF, Rozmiar: 185.89 KB
7) w sprawie przyznania nagrody „Orła i Róży” dla Stowarzyszenia Parafialnej Kamiliańskiej Orkiestry Dętej przy Parafii Matki Bożej Uzdrowienie Chorych w Tarnowskich Górach Typ: PDF, Rozmiar: 187.72 KB
8) w sprawie uznania Rady Powiatu Tarnogórskiego za właściwą do rozpatrzenia skargi złożonej przez panią J.G.-K. na dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Radzionkowie Typ: PDF, Rozmiar: 182.18 KB
9) w sprawie uznania Rady Powiatu Tarnogórskiego za właściwą do rozpatrzenia skargi złożonej przez panią A.P. na dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Radzionkowie Typ: PDF, Rozmiar: 180.7 KB

Data wprowadzenia: 2021-09-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 26 sierpnia 2021 roku

Załączniki:
1) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2021 rok Typ: PDF, Rozmiar: 536.79 KB
2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2021-2028 Typ: PDF, Rozmiar: 772 KB
3) w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Tarnogórskiego Typ: PDF, Rozmiar: 172.24 KB
4) w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Tarnogórskiego Typ: PDF, Rozmiar: 174.6 KB

Data wprowadzenia: 2021-08-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 24 czerwca 2021 roku

Załączniki:
1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Tarnogórskiego za okres 01.01.2020r.-31.12.2020r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2020 rok Typ: PDF, Rozmiar: 185.69 KB
2) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2021 rok Typ: PDF, Rozmiar: 616.95 KB
3) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2021-2028 Typ: PDF, Rozmiar: 786.19 KB
4) w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium dla szczególnie uzdolnionych absolwentów szkół prowadzonych przez Powiat Tarnogórski - studentów I roku Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w ... Typ: PDF, Rozmiar: 394.86 KB
5) w sprawie możliwości tworzenia klas dwuzawodowych w szkołach branżowych i technikach powiatu tarnogórskiego od dnia 1 września 2021 roku Typ: PDF, Rozmiar: 198.6 KB
6) w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez panią E.S. na dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach Typ: PDF, Rozmiar: 211.47 KB
7) w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu w Tarnowskich Górach na dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Radzionkowie Typ: PDF, Rozmiar: 205.01 KB

Data wprowadzenia: 2021-06-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 25 maja 2021 roku

Załączniki:
1) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w Powiecie Tarnogórskim” za lata 2019-2020 Typ: PDF, Rozmiar: 28163.8 KB
2) w sprawie likwidacji Branżowej Szkoły I Stopnia nr 10 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Pokoju 14 Typ: PDF, Rozmiar: 632.33 KB
3) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2021 rok Typ: PDF, Rozmiar: 579.95 KB
4) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2021-2028 Typ: PDF, Rozmiar: 5821.06 KB
5) w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2021 roku za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Powiatu Tarnogórskiego Typ: PDF, Rozmiar: 893.2 KB
6) w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu powiatu prawa własności lub współwłasności nieruchomości Typ: PDF, Rozmiar: 1650.44 KB
7) w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu powiatu prawa własności zabudowanej nieruchomości Typ: PDF, Rozmiar: 195.66 KB
8) w sprawie ustalenia minimalnej wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka Typ: PDF, Rozmiar: 204.35 KB

Data wprowadzenia: 2021-05-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 27 kwietnia 2021 roku

Załączniki:
1) w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach 2021-2024” Typ: PDF, Rozmiar: 1512.35 KB
2) zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży Typ: PDF, Rozmiar: 188.84 KB
3) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2021 rok Typ: PDF, Rozmiar: 547.66 KB
4) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2021-2028 Typ: PDF, Rozmiar: 3682.37 KB
5) w sprawie przekazania gminom Powiatu Tarnogórskiego zadania związanego z przygotowaniem i zapewnieniem działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach ... Typ: PDF, Rozmiar: 181.41 KB
6) w sprawie uczczenia 100. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego Typ: PDF, Rozmiar: 243.83 KB
7) w sprawie uznania Rady Powiatu Tarnogórskiego za właściwą do rozpatrzenia skargi złożonej przez Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu w Tarnowskich Górach na dyrektora Zespołu ... Typ: PDF, Rozmiar: 190.08 KB
8) w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez pana T.P. na Starostę Tarnogórskiego Typ: PDF, Rozmiar: 205.97 KB

Data wprowadzenia: 2021-04-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 30 marca 2021 roku

Załączniki:
1) w sprawie rozpatrzenia Sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach oraz Informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Tarnogórskiego ... Typ: PDF, Rozmiar: 6426.92 KB
2) w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska Powiatu Tarnogórskiego na lata 2021 - 2024 z perspektywą do roku 2029 Typ: PDF, Rozmiar: 3075.95 KB
3) w sprawie przyjęcia „Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach 2021-2024” Typ: PDF, Rozmiar: 5438.43 KB
4) w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach za rok 2020 Typ: PDF, Rozmiar: 15900.81 KB
5) w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2021 rok Typ: PDF, Rozmiar: 290.43 KB
6) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2021 rok Typ: PDF, Rozmiar: 544.75 KB
7) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2021-2028 Typ: PDF, Rozmiar: 3485.02 KB
8) w sprawie powierzenia Gminie Radzionków zadania zarządzania publiczną drogą powiatową nr 3269S – ulicą Długą na terenie Gminy Radzionków Typ: PDF, Rozmiar: 182.98 KB
9) w sprawie poparcia apelu wyrażonego przez Radę Miejską w Tarnowskich Górach w uchwale nr XXXI/347/2021 z dnia 17 lutego 2021 roku w sprawie wpisania do ustawy o dotacji przeznaczonej ... Typ: PDF, Rozmiar: 223.4 KB

Data wprowadzenia: 2021-03-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 23 lutego 2021 roku

Załączniki:
1) w sprawie rozpatrzenia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej ... Typ: PDF, Rozmiar: 3970.18 KB
2) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2021 rok Typ: PDF, Rozmiar: 591.4 KB
3) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2021-2028 Typ: PDF, Rozmiar: 3483.93 KB
4) zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i procedur budżetu partycypacyjnego Powiatu Tarnogórskiego Typ: PDF, Rozmiar: 181.56 KB
5) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży Typ: PDF, Rozmiar: 188.52 KB
6) w sprawie przystąpienia Powiatu Tarnogórskiego do Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej Typ: PDF, Rozmiar: 182.49 KB
7) w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 2 z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Zofii Nałkowskiej 2 Typ: PDF, Rozmiar: 210.79 KB
8) w sprawie zamiaru likwidacji Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej nr 26 z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Zofii Nałkowskiej 2 Typ: PDF, Rozmiar: 211.5 KB
9) w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 3 Specjalnej z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Zofii Nałkowskiej 2 Typ: PDF, Rozmiar: 211.32 KB
10) w sprawie zamiaru likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach z siedzibą przy ul. Strzelców Bytomskich 7 Typ: PDF, Rozmiar: 222.18 KB
11) w sprawie utworzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-wychowawczego "Centrum Edukacji, Terapii i Rozwoju Dziecka" w Tarnowskich Górach Typ: PDF, Rozmiar: 539.09 KB
12) w sprawie zamiaru likwidacji Branżowej Szkoły I Stopnia nr 10 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Pokoju 14 Typ: PDF, Rozmiar: 187.52 KB
13) w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez pana Piotra Sterkowskiego Typ: PDF, Rozmiar: 201.78 KB

Data wprowadzenia: 2021-02-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 26 stycznia 2021 roku

Załączniki:
1) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę wierzytelności Powiatu Tarnogórskiego na akcje Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach z tytułu zawartych umów pożyczek Typ: PDF, Rozmiar: 189.78 KB
2) w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej Realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach 2021-2023” Typ: PDF, Rozmiar: 466.27 KB
3) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2021 rok Typ: PDF, Rozmiar: 695.85 KB
4) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2021-2028 Typ: PDF, Rozmiar: 3510.12 KB

Data wprowadzenia: 2021-01-19

WIĘCEJ »
POWRÓT