Rejestr zmian w dokumentach i menu BIP

2020-07-10

Edycja dokumentu: Uchwała nr 117/667/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2020 – 2028
Edycja dokumentu: Uchwała nr 117/666/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 83/505/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie: planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2020 rok
Edycja dokumentu: Uchwała nr 117/665/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskie na 2020 rok
Edycja dokumentu: Uchwała nr 117/664/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach
Edycja dokumentu: Uchwała nr 117/663/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Ożarowice w Gminie Ożarowice
Edycja dokumentu: Uchwała nr 117/662/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie uzgodnienia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnic południowych miasta Tarnowskie Góry: Bobrowniki Zachód, Repty Śląskie, Stare Tarnowice i osiedle „Przyjaźń”
Edycja dokumentu: Sporoń Kazimierz
Edycja dokumentu: uchwała nr XXI/209/2020 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 8 lipca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Tarnogórskiego za okres 01.01.2019r.-31.12.2019r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2019 rok
Edycja dokumentu: BA.6743.16.17.2020 - budowa sieci gazowej - Polska Spółka Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Usunięcie dokumentu: uchwała nr XXI/209/2020 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 8 lipca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Tarnogórskiego za okres 01.01.2019r.-31.12.2019r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2019 rok
Przywrócenie dokumentu: uchwała nr XXI/210/2020 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 8 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2019 rok
Usunięcie dokumentu: uchwała nr XXI/210/2020 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 8 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2019 rok
Edycja pozycji menu z: Sesja XXI w dniu 08.08.2020r. na: Sesja XXI w dniu 08.07.2020r.
Edycja dokumentu: BA.6743.18.60.2020AN - PSG SP. z o.o. - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami
Edycja dokumentu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie gazociągiem średniego ciśnienia, Kopienica dz. 48

2020-07-09

Edycja dokumentu: BA.6743.18.39.2020.MO - T-Soft Przedstawiciel Candle Corporation Michał Tomys - rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej
Utworzenie dokumentu: uchwała nr XXI/211/2020 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 8 lipca 2020 roku w sprawie nieprzyznania nagrody „Orła i Róży” dla zasłużonych dla Powiatu Tarnogórskiego w 2020 roku
Utworzenie dokumentu: uchwała nr XXI/210/2020 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 8 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2019 rok
Utworzenie dokumentu: uchwała nr XXI/209/2020 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 8 lipca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Tarnogórskiego za okres 01.01.2019r.-31.12.2019r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2019 rok
Utworzenie dokumentu: uchwała nr XXI/208/2020 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 8 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Tarnogórskiego za 2019 rok
Utworzenie pozycji menu: Sesja XXI w dniu 08.08.2020r.
Edycja dokumentu: BA.6743.18.56.2020.ESD - PSG Sp. z o.o.-rozbudowa sieci gazowej z przyłączami
Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.56.2020.ESD - PSG Sp. z o.o.-rozbudowa sieci gazowej z przyłączami
Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.61.2020.ESD-Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP-przebudowa wewn. instalacji gazu
Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.62.2020.ESD - Gorka - budowa sieci wodociągowej
Edycja dokumentu: BA.6743.14.24.2020.AB - PSG Sp. z o.o. - rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia - etap 2.2
Utworzenie dokumentu: BA.6743.14.24.2020.AB - PSG Sp. z o.o. - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia - etap 2.2
Edycja dokumentu: BA.6743.19.11.2020.OM - PSG Sp. z o.o. - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu
Utworzenie dokumentu: BA.6743.19.11.2020.OM - PSG Sp. z o.o. - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu
Edycja dokumentu: Wykaz interpelacji i zapytań radnych Powiatu Tarnogórskiego VI kadencji wraz z odpowiedziami
Edycja dokumentu: Interpelacje i zapytania
Edycja dokumentu: Interpelacje i zapytania
Edycja dokumentu: Interpelacje i zapytania
Przesunięcie dokumentu: Projekty uchwał na sesję w dniu 8 lipca 2020 roku
Edycja dokumentu: Rejestr uchwał Rady Powiatu
Utworzenie dokumentu: Sesja w dniu 8 lipca 2020 roku
Utworzenie dokumentu: Protokół z sesji w dniu 26 maja 2020 roku

2020-07-08

Utworzenie dokumentu: BA.6743.14.23.2020 .DW - rozbudowa oświetlenia ulicznego - Gmina Zbrosławice
Utworzenie dokumentu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie gazociągiem średniego ciśnienia, Kamieniec, dz. 48
Utworzenie dokumentu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji OŚR.G.6341.57.2016 na piętrzenie wód z cieku Drama
Utworzenie dokumentu: Informacja o przyznaniu dotacji
Edycja dokumentu: Ewidencja stowarzyszeń mających siedzibę na terenie Powiatu Tarnogórskiego
Edycja dokumentu: Ewidencja stowarzyszeń mających siedzibę na terenie Powiatu Tarnogórskiego
Edycja dokumentu: BA.6743.18.53.2020.MO - Goman - sieć wodociągowa
Edycja dokumentu: Wykaz interpelacji i zapytań radnych Powiatu Tarnogórskiego VI kadencji wraz z odpowiedziami
Edycja dokumentu: Interpelacje i zapytania
Edycja dokumentu: BA.6743.18.60.2020AN - PSG SP. z o.o. - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami
Edycja dokumentu: BA.6743.18.60.2020 - PSG SP. z o.o. - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami
Edycja dokumentu: BA.6743.18.60.2020 - PSG SP. z o.o. - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami
Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.60.2020 - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami - PSG Sp. z o.o.

| Następne